Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval? En wat zijn de verplichtingen?

HR voor Ondernemers

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval? En wat zijn de verplichtingen?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst overkomt en een lichamelijk letsel veroorzaakt, is een arbeidsongeval. Daarnaast wordt een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk ook beschouwd als een arbeidsongeval. 

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval veronderstelt:

  • een plotselinge gebeurtenis;
  • één of meerdere uitwendige oorzaken;
  • het bestaan van een letsel (hoeft niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden; 
  • er dienen minstens medische kosten te zijn gemaakt);
  • een causaal verband tussen het ongeval en het letsel;
  • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de overeenkomst.

Het is dus belangrijk dat er een plotselinge gebeurtenis is die leidt tot een letsel. Zo wordt een rugletsel bijvoorbeeld alleen aanvaard als die veroorzaakt is door een val, maar niet als je een letsel ontwikkelt door iedere dag een verkeerde zithouding aan te nemen. 

Daarnaast moet het ongeval ook zijn gebeurd in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ongevallen tijdens de middagpauze vallen niet onder de arbeidsongevallenverzekering. Gaat je werknemer bijvoorbeeld tijdens de lunch joggen en krijgt deze een ongeval, dan is dit geen arbeidsongeval. 

Een ongeval dat voorkomt tijdens het woon-werkverkeer wordt alleen beschouwd als een arbeidsongeval wanneer de werknemer zijn “gewoonlijke” route heeft genomen. Stel dat je werknemer eerst is gestopt aan een winkel en dan naar huis rijdt, dan is deze niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering voor het traject winkel-woning. 

Verplichtingen voor de werkgever?

Iedere werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, doe je dit niet dan word je automatisch aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

Daarnaast is de werkgever ook verplicht om maatregelen te nemen om ongevallen te beheren, te onderzoeken en herhaling te voorkomen. Hiervoor kan je terecht bij je Externe dienst voor preventie en bescherming. Zo moet je een arbeidsongevallensteekkaart bijhouden en lessen trekken uit ongevallen om te vermijden dat deze zich herhalen. Indien je in je bedrijf een preventieadviseur en Comité voor Preventie en Bescherming hebt, dan worden deze zaken daar besproken. 

Je bent verplicht om elk arbeidsongeval met letsel binnen de 8 kalenderdagen aan te geven aan je arbeidsongevallenverzekeraar via een aangifteformulier. De medewerker moet je ook een medisch attest van vaststelling bezorgen. 

Onze ervaring is dat je als werknemer het letsel onmiddellijk moet laten vaststellen,wacht je hier een dag mee kan de verzekering je dossier weigeren omdat ze twijfelen aan het causaal verband. Je hebt er dus baat bij als werkgever om je werknemer zo spoedig mogelijk naar de arts of het ziekenhuis te sturen. Bij een ernstig ongeval met de dood of een blijvend letsel tot gevolg moet je onmiddellijk het ongeval aangeven bij de bevoegde regionale directie van Toezicht Welzijn op het werk en je externe preventiedienst. 

Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering?

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade, de medische en farmaceutische kosten en het loonverlies wegens arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering dekt geen materiële schade, dus geen schade aan kledij, bril, voertuigen,…. 

Dus stel dat je werknemer een ongeval met de wagen heeft gedurende het woon-werktraject dan vergoedt de arbeidsongevallenverzekering de medische kosten, maar de schade aan de wagen moet geregeld worden via de autoverzekering van de werknemer of tegenpartij. 

Besluit

Je dekt je als werkgever in voor ongevallen tijdens de arbeidsovereenkomst via een verzekering. Deze verzekering dekt ook het loonverlies, hierdoor kan je het uitbetaalde loon via deze verzekering recupereren. Als werkgever heb je er dus baat bij dat een arbeidsongeval wordt erkend door de verzekering. Geef daarom duidelijke richtlijnen aan je werknemer over wat te doen bij een arbeidsongeval. Je neemt dit best op in het arbeidsreglement op. Bij twijfel geef je toch best het ongeval aan. 

Heb je hier vragen over? Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.