CAO 149 voor verplicht telewerk, wat betekent dat nu voor jou als werkgever?

HR voor Ondernemers

CAO 149 voor verplicht telewerk, wat betekent dat nu voor jou als werkgever?

Sinds een klein jaartje moeten werknemers die hun functie ook thuis kunnen uitvoeren, telewerken. Eerst verplicht, dan weer aanbevolen en vandaag weer verplicht. De sociale inspectie doet hier strenge controles op. Dit om zo contacten te beperken en dus om besmettingen met het coronavirus te vermijden.

Waarom komt men dan nu pas met een CAO?  En welke impact heeft dit op mijn bedrijf?  

Aanvankelijk werd het telewerk geregeld via de regels van Occasioneel Telewerk voor de werkgevers die geen bedrijfspolicy of individuele overeenkomst hadden. Aangezien het over een lange periode gaat en er geen overmacht meer is, werd het tijd om het telewerk beter te regelen voor bedrijven die hier nog geen afspraken over hebben.

Heb jij een thuiswerkpolicy of een individuele thuiswerkovereenkomst met je werknemer? Dan is deze CAO 149, niet voor jou van toepassing.

Heb je hierover als bedrijf nooit officiële afspraken gemaakt? Dan heb je volgende verplichtingen:

 • De telewerker geniet dezelfde rechten en plichten inzake arbeidsvoorwaarden als diegene die worden toegepast wanneer hij/zij op de bedrijfslocatie van de werkgever werkt. Bv. recht op maaltijdcheques, toepassing uurrooster, ….
 • Indien er toch specifieke arbeidsvoorwaarden ter aanvulling of afwijking van de arbeidsvoorwaarden zijn omwille van het telewerk, moet de werkgever de werknemer hierover duidelijk informeren.
 • Nodige apparatuur en technische ondersteuning: De werkgever moet dit ter beschikking stellen of de werknemer vergoeden ingeval de medewerker zijn eigen private apparatuur moet gebruiken voor het telewerk.
 • Er moeten afspraken gemaakt worden over de bijkomende verbindingskosten in het kader van het telewerk. Opmerking: je mag als werkgever €20 onkosten voor internet toekennen en max. 129.48 € voor thuiswerk.
 • De telewerker heeft de vrijheid om zijn werk zelf te regelen binnen de geldende arbeidsduur in de onderneming.  Het normale uurrooster is van toepassing tenzij hierover andere afspraken werden gemaakt. Bijvoorbeeld in het kader van opvang van kinderen.
 • De werkbelasting en prestatienormen van de telewerker moeten dezelfde zijn als diegene die worden toegepast bij het werken op de bedrijfslocatie.
 • De werkgever informeert de werknemer hoe hij op gepaste en proportionele wijze controle uitoefent op de resultaten en of de uitvoering van het werk. Bij deze controle moet de werkgever de persoonlijke sfeer van de werknemer respecteren.
 • De werknemer moet daarnaast de bescherming van de gegevens van de onderneming die door verwerkt en gebruikt worden voor professionele doeleinden? De werkgever informeert de werknemer over de regels van de onderneming inzake de bescherming van gegevens en in het bijzonder omtrent de beperkingen en sancties ten aanzien van het gebruik van IT-apparatuur en IT-tools.
 • Er worden regels afgesproken over de bereikbaarheiden onbereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerk. Dit in het kader van de afstemming van het telewerk op het privéleven.
 • In het kader van welzijn op het werk worden volgende afspraken gemaakt:
  – De werkgever bezorgt de werknemer richtlijnen en informatie over preventiemaatregelen zoals: ergonomische werkpost, goed gebruik van beeldscherm,….
  – De werkgever maakt een risicoanalyse op, rekening houdend met de psychosociale dimensie en met de gezondheidsaspecten eigen aan het telewerk.  (Je externe dienst voor preventie kan je hiermee helpen.)
  – De werknemer moet worden geïnformeerd over de namen en contactgegevens van de directe leidinggevende, de preventieadviseurs bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten van de interne of externe preventiedienst, en desgevallend van de vertrouwensperso(o)n(en) die ondersteuning bieden. Deze informatie zou normaal gezien al moeten opgenomen zijn in het arbeidsreglement.
  – De werkgever neemt passende maatregelen om de verbondenheid van de werknemers  met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen.
  – De werkgever moet de leidinggevende en werknemers informeren en indien nodig een gepaste opleiding geven over de modaliteiten van het telewerk.

Je moet als werkgever de bovenstaande zaken op papier zetten en duidelijk communiceren naar de medewerkers.  Deze afgesproken regels gelden voor zolang er telewerk is in het kader van corona, tot ten laatste 31 december 2021.

Heb je hier vragen over? Of hulp nodig bij het opstellen van deze afspraken of een thuiswerkpolicy? Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.